Byzantský patriarchát: 7. ledna na Ukrajině a v Rusku začaly oslavy Vánočních svátků

Byzantský patriarchát - Svatořečení Jana MilíčePřišlo e-mailem: Vážená redakce, 7. ledna na Ukrajině a v Rusku začaly oslavy Vánočních svátků. Při této příležitosti vám zasíláme aktuální pastýřský list spolu s koledou složenou na symfonii Antonína Dvořáka http://gloria.tv/media/NKd7rdCSpcV a prosíme o jeho zveřejnění.

Předem děkujeme [...]


S úctou

Sekretariát Byzantského Patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com

Vánoce na Donbasu

(pastýřský list)

Christos raždajetsja!

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Dnes si připomeneme v Doněcku i v celé Novorossiji Kristovo narození. Jsou to Vánoce podobné těm před 70 lety – uprostřed rozbitých domů. Posílají sem na nás granáty a rakety z tzv. hradů jako na údajné teroristy! Je už mnoho mrtvých dětí, starců, mužů i žen.

Globalizační politika Západu, která vede k sebezničení národů, postupuje skrytě, metodou vzbuzení pozitivního dojmu. Vymývá lidem mozky propagací západní ideologie slibující ráj na zemi. Ke svému cíli využívá masmédia, okultismus, homosexualismus, rockovou hudbu, narkotika, postupně mění myšlení, vyřazuje svědomí a tak pod pozitivními frázemi nastává neofašistická genocida slovanských národů. Hlavním cílem je prostřednictvím lživých psychologií ideologicky a morálně rozložit Rusko i Ukrajinu.

S metodou psychologie lži ďábel přišel už k našim prarodičům. Už tehdy jim sliboval, že budou jako bohové, jen aby mu uvěřili a přestoupili Boží zákony. Podobně i dnes svádí především mládež: „Jen si vyzkoušej narkotika, vyzkoušej si homosexualitu, zoofilii – budete jako bohové!“ Ale už neřekne, že je pro masy připravena široká cesta do pekla – tzv. sladká smrt, neboli sebevražedná eutanazie. Jeho sugestivní nabídky dnes tlumočí postmoderní Západ se svou dekadentní antikulturou. Masmédia Západu už nenápadně otrávila i mládež Ruska a Ukrajiny. Naprogramovala jim nové myšlení a nový životní styl bez morálních hodnot, pravdy, spravedlnosti. Zůstaly už jen pokrytecké fráze jako: „právo dítěte“, „právo žen“… Ve skutečnosti jde o nejtěžší zločiny proti dětem i proti ženám – matkám. Prarodiče uvěřili ďáblu v ráji a současná generace uvěřila lidským hadům, kteří psychologicky reklamují nejtěžší zločiny jako nejvyšší práva a nejhrubší zvrácenosti jako tzv. důstojnost člověka! Lidé otráveni masmédii vše přijímají, protože už nejsou schopni rozlišovat pravdu od lži.

Je den Kristova narození! Christos raždajetsja! Vánoční pozdrav vyjadřuje hlubokou pravdu, že Kristus se i dnes rodí v duších, které ho skrze víru přijímají. Ježíš říká: „Hle, stojím u tvých dveří a klepu. Každý, kdo mi otevře, k tomu vejdu a budu s ním a on se mnou.“ (Zj 3,21) „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) Náš život zde na zemi je jen krátkou cestou časem, v němž se máme rozhodnout, zda chceme být věčně s anděly, svatými a svatým Bohem ve slávě, či chceme skončit jako ti, kdo uvěřili ďáblu a jeho lži! Pak je ale odměnou věčné trápení s démony, které jsme v čase přijali za své a nechali se lží a amorálností démonizovat. Pokud někdo definitivně odmítne Boží lásku a v tomto stavu tu na zemi zůstane, pak zůstane i ve věčné smrti v pekle. Sám Bůh, aby nás vytrhl z vlády lži a temnoty, stává se bezbranným dítětem a rodí se v betlémském chlévě, protože pro Něj nebylo místa v lidském příbytku. Nakonec Syn Boží umírá na kříži. Veškerý smysl našeho života je jen jeden: zda se rozhodneme pro věčný život ve slávě, anebo pro věčné zavržení v pekle.

Náš nový klášter počítá s tím, že každou hodinu může být zasažen bombou, která z něj udělá ruinu, a nám otevře dveře do věčnosti! Vlastně jen jejich otevření urychlí. Dřív či později by nám je i tak otevřela nějaká nemoc, úraz či stáří. Fyzická smrt není největším zlem. Největším zlem je lež a hřích, který člověka vrhá do druhé smrti, do věčného pekla, do společenství s démony, zvrácenci a zločinci, kteří odmítli pravdu, Boží lásku, milosrdenství, stali se totálními egoisty, cyniky. Už zde na zemi se takoví stávají vtělenými démony, upsali se mu zvráceností, narkotiky, pýchou, okultismem, kariérou, penězi… Posloužili jim v tom lživé psychologie, filozofie, teologie či různé ideologie a demagogie, které popírají pravdivého Boha a Jeho zákony. Za života zde budují ďábelský systém, aby co nejvíce duší dostali do pekla. Ideologie neofašismu je satanismus, za kterým stojí architekti Nového věku – zednáři. Jejich hlavním, ale skrytým cílem je učinit peklo na zemi a dostat lidstvo do pekla po smrti. To je skutečný program těch, kteří se v nejvyšších lóžích zasvětili satanovi! Skutečný ďábelský plán skrývají, ale postupně, „psychologicky“, podávají lidem duchovní i fyzickou otravu. Aby ji vzali za svou, aby si pomalu zamilovali narkotika, zvrácenosti, tzv. důstojnost a aby byli ochotni tyto antihodnoty přijmout, vedou je k tomu skrze tzv. úpravy zákonů pod hlavičkou lidských práv. Ukrajinu už globalizovali a globalizace Ruska byla zastavena na Donbase. Ve skutečnosti tu nejde o boj o území, ale jde o duchovní boj proti skrytému démonskému systému, postupné změně myšlení, vymývání mozků, uvádění lidí, zvláště mladé generace do homosexualismu, transsexualismu, zoofilie, sadomasochismu, narkotické nirvány, a to vše pod pozitivními pojmy. Přece to je podstata moderní psychologie – umět nejhorší zlo podat jako největší dobro. K tomu slouží celé štáby a instituty amerických ideologů a jimi do každého národa vyškolených adeptů, kterým dávají peníze a slibují kariéru. Ježíš říká: „Varujte se falešných proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.“ (Mt 7,15)

Pamatujte na konec: Jde o jedno – o život věčný! Je třeba si zamilovat pravdu a přijmout Kristovy zákony. Ztratit svou duši pro Něho a pro evangelium, a tím ji zachráníme (srov. Mt 8,34). V každém z nás je duchovní infekce zděděná po prarodičích. Proto tak snadno přijímáme a milujeme lež a zlo. Na druhé straně je v nás svědomí – Boží hlas, a rovněž máme rozum, kterým můžeme rozeznávat pravdu od lži. Pokud je ale rozum pod vlivem narkotik, zvráceností a různých demagogií, postupně ztrácí schopnost poznávat pravdu a zároveň lží ubíjí svědomí. Tedy duchovní boj o život věčný se odehrává i ve tvé duši a ve tvém srdci.

Christos raždajetsja! Vy, drazí obyvatelé Doněcka a Novorossije, musíte, tak jako i náš monastýr, každou hodinu počítat s tím, že smrtí můžete urychleně přejít na druhý břeh do věčnosti. Smrt, Boží soud, věčnost, jsou reality, které nerozumný člověk bojkotuje. To je rovněž znakem dědičné infekce v nás. Ježíš nám připomíná: „I vy buďte připraveni, neboť nevíte, v kterou hodinu přijde váš Pán.“ (Mt 24,42) My všichni zde spolu jsme i dnes nuceni otevřít oči a podívat se pravdě o smrti a věčnosti do očí. Když jsem v dubnu a květnu chodil po ulicích Doněcka a kupoval materiál k opravě našeho monastýru, nepočítal jsem s tím, že zde bude válka. Dokonce jsme měli už domluvenou koupi jednoho starého domku kousek za nádražím za 24 tisíc dolarů s šesti ary země pro druhý klášter. Přišla ale určitá překážka, která nám nedovolila, zrealizovat plán, mít zde kapli. Dnes je tam už jen hromada trosek. Pokud bychom domek koupili, byli bychom už zřejmě na věčnosti. Pán ale chtěl, abychom zde ještě byli a modlili se nejen za Doněck, ale i za celou Ukrajinu a celé Rusko. Bůh nám dal v těchto bolestech velký dar, kterým je „Modlitba jednoty a síly“ dle Mk 11,23 a „Prorocká modlitba za vzkříšení Ruska“ a podobná za vzkříšení Ukrajiny. Tento dárek chce dnes Ten, který se narodil v Betlémě, předat i vám.

V našem monastýru nemáme plyn, proto topíme obyčejnými kamny. Je to tak i bezpečnější. I to Bůh zařídil. Šofér, který nám dovezl do monastýru uhelný prach, vyprávěl, že před několika dny vyjel z domu a na dům padla bomba. Jeho tatínek odešel na věčnost. Dali jsme mu ikonku s Bohorodičkou, chtěli jsme mu dát i více peněz za dovoz – má děti, ženu, ale on nechtěl. Byl velmi vděčný za ikonku, kterou hned se slzami v očích políbil a řekl: „Já vím, že mi Bohorodička zachránila život. Dám si ikonku do svého auta, aby mě Bohorodička i dále chránila.“ Řekli jsme mu, ať se vždy pomodlí „Bohorodice Divo“. On se ale neuměl modlit, tak jsme mu to napsali na kousek papíru a on to s velkou vděčností přijal.

Nevíme, jaká bude dnešní noc, noc Narození Kristova. Už jsme si zvykli, že někdy dlouho do noci slyšíme střelbu. Někdy, když se s vírou pomodlíme 3krát „Bohorodice Divo“, najednou až přímo zázračně střelba přestane. Děkujeme Bohu, že se můžeme modlit. Tady se modlí jinak než ve Lvově, kde máme monastýr. Tam je modlitba kolikrát dlouhým bojem s roztržitostí. Jistě i to má cenu, ale tu je to jinak. Myšlenka na smrt, na Boží soud, na věčnost, na to, že blízko nás umírají lidé zasažení bombami, disponuje k horlivosti a živé víře. Všichni z lvovského kláštera by si přáli být v našem klášteře, ale zde je nás jen omezený počet. Ve styku s lidmi jsme zamlčovaly, že jsme ze Lvova. Už se to ale dozvěděli, přesto nemají vůči nám nenávist, přijali nás za své.

Jaká bude dnes v noci obloha nad Doněckem, ve svátek Kristova narození? Budou na nás vojáci ze západní Ukrajiny pouštět bomby jako na údajné teroristy? Bude obloha ozářena od bombardování Doněcka? Jsme připraveni, že můžeme už letos slavit Vánoce v království toho, který z Boží slávy a světla přišel k nám lidem do lidské bídy, špíny, zla a hříchu. Pro Něj se nenašlo důstojného místa na zemi, a tak se narodil v betlémském chlévě a z lásky k nám zemřel na potupném kříži.

Možná, že ve chvíli, kdy bomba zasáhne náš klášter, uvidíme toho anděla, který pastýřům v blízkosti Betléma oznámil v nadpřirozeném světle a slávě: „Nebojte se, zvěstují vám velikou radost, neboť dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán.“ Podobně jako pastýři v Betlémě, tak i my už uvidíme nebeskou slávu a nespočetný zástup andělů, kteří tehdy zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Ano, sláva! Sláva!… a na zemi pokoj lidem dobré vůle…

Tu v Doněcku dobrou vůli i pokoj v srdci máme. Jsme připraveni slavit Vánoce tam, kde už není pláč a bolest ani loučení ani zrada ani zlo, tam v nebeském Betlémě, který nám připravil náš Spasitel. On řekl: „Jdu, abych vám připravil místo, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (J 14,2) Tam už je jen radost a hudba, kterou lidské ucho neslyšelo a krása a harmonie, kterou lidské oko nevidělo, a štěstí, které na lidskou mysl ani nevstoupilo. To vše je už připraveno.

Kde budeme slavit Vánoce – tu nebo tam? Pane, Ty to víš nejlépe! Ať se stane Tvá vůle, jsme připraveni!

Ale přece se modlíme za mír pro Doněck, pro Novorossiji, ale i za mír a pokoj, a hlavně příchod Boží vlády nejen do Novorossije, ale i na Ukrajinu a do Ruska. Podmínkou je pravdivé pokání! Zatím jsou odpovědí bomby, hrady, ruiny a mrtví. Modlíme se za mír. My se modlíme, ale papežský legát z Vatikánu povzbuzuje ukrajinské politiky i vojáky, a zvlášť katolíky, aby vytrvali v bombardování… Vatikán pořádá pravidelné celosvětové modlitby za mír i s pohany podle modelu Assisi z roku 1986. Vatikán stále mluví o míru. Proč ale František I. jako hlava neřekne: „Zastavte válku na Donbasu a řešte konflikt mírovou cestu na principech lidských práv a spravedlnosti!“ Proč neřekne jasné slovo proti satanské globalizaci, která ničí křesťanství a prosazuje satanismus s tzv. „gender“ a juvenilní justicí. Jde o morální, duchovní a fyzickou autogenocidu národů Evropy a světa! Bože odpusť a dej světlo a pokání odpadlému Vatikánu, který skrze hereze neomodernismu a skrze synkretismus s pohanstvím svolává na celý svět prokletí.

Kéž obyvatelé Donbasu mohou žít ve své Novorossijské nezávislé republice. Ale to je málo. Ať na první místo budou v této republice postaveny spravedlivé zákony zakotveny v Božím desateru. Na těchto principech byla postavena kulturní křesťanská Evropa. Ať zákony podporují zdravou rodinu a připravují už mladou generaci na zodpovědné manželství a rodičovství. Ale k tomu, aby přišlo Boží království na Donbas, a pak skrze něj i na celou Ukrajinu i celé Rusko, musíme všichni konat jedno, a to je pravdivé pokání. Vrátit se ke kořenům pravdy zakotveným v Božích přikázáních, a ne v tzv. mezinárodních konvencích postupně prosazovaných neustálými úpravami zákonů v EU. Tyto antizákony pak otvírají dveře zločinnosti, takže budou trestat nevinné. Západní Evropa už přijala uzákonění antidesatera, uzákonění satanizace. Je třeba konat pokání za sebe i za své rodiče, že jsme opustili Boha, pramen živých vod a vykopali si cisterny, které vodu neudrží (srov. Jr 2,13) – pokání za ateismus, za materialismus, pokání za aborty, za rockovou hudbu, za falešnou víru v horoskopy, věštění a pověry, pokání za nečistotu morální, za rozvody a nešťastné děti. Uvěřili jsme duchu světa, který tyto hříchy normalizoval, takže se všichni nechali oklamat a stali se oběťmi ducha lži. Nyní je třeba se postavit proti tomuto systému zla a hříchu, otroctví a závislostí! Bůh dá světlo a sílu, ale chce naši ochotu. Každý si musí během dne najít čas na modlitbu. Musí se zbavit závislosti na rockové hudbě, pornografii, narkotikách. Musí být svobodný vůči televizoru, oddělit se od západních falešných ideologií, psychologií a filosofií, které bojkotují pravdu v kořeni. Pravdivá psychologie a pravdivá filosofie je postavena na Kristově evangeliu, jehož základem je láska k Bohu a k bližnímu. Milovat bližního jako sebe znamená, že mu přeji především věčný život tak, jako sám sobě.

Kéž se Donbas stane místem pokání, skrze které přijde duchovní vzkříšení i na slovanské národy i na můj národ český, na který nezapomínám. Bůh nám dal dar, nejsilnější zbraň proti systému zla, a tím je modlitba jednoty s Kristem a v Jeho svatém jménu. Ta první se jmenuje „Modlitba jednoty a moci – Mk 11,23“, a ta druhá „Prorocká modlitba za duchovní vzkříšení Ruska“. Ať zvláště ženy důchodkyně používají tuto modlitbu. Bůh nám dal tento dar před Vánocemi, my ho předali Rusku i Ukrajině a dnes ho předáváme i vám, drazí obyvatelé Doněcka a Novorossije.

Využívejte tento dar! Bůh skrze vaši víru spojenou s Tím, který se narodil v Betlémě, zemřel na kříži a vstal z mrtvých, odstraní hory démonů nad Donbasem a otevře dveře vzkříšení nejen vám, ale i celému Rusku a Ukrajině.

Christos raždajetsja! Slavim jeho!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Doněck, Rizdvo 2015, Novorossija

Kopie:

- Prezidentům a vládám Ruska, Ukrajiny a Běloruska

- Prezidentům EU a poslancům EU

- Masmédiím

- Pravoslavným biskupům Ruska a Ukrajiny

 

Dodatek – dárek

„Prorocká modlitba za vzkříšení Ruska“

Prorocká modlitba za vzkříšení Ruska

1. část

Než začneš tuto modlitbu, je třeba si přiznat před Bohem i před sebou své hříchy:

Jsem egoista. Když mě někdo upozorní i na sebemenší chybu, urážím se. Vyhýbám se zdravé sebekritice. Druhé kritizuji a odsuzuji, ale to samé co odsuzuji, dělám i já. Když mohu učinit něco dobrého, pocit povýšenosti nad druhými roste ještě více. U druhého vidím třísku v oku a ve vlastním trám nevidím. Jsem líný hledat pravdu a snášet kvůli ní utrpení. Jsem zbabělec, který pravdu i své svědomí mnohokrát zradil a navíc dal mnohým špatný příklad. Urážím se, mstím se, nechci druhým odpouštět. Zanedbával jsem rodičovské povinnosti při výchově svých dětí.

Bibli a životy svatých nečtu a neznám. Nepočítám s nejvyšší realitou, a tou je smrt, Boží soud a věčnost! Tolika událostmi ke mně Bůh mluvil a já jsem stále slepý – už několikrát mohlo dojít i ke smrtelnému neštěstí při práci, na silnici. O mnohé neužitečné informace se starám, ale o poznání smyslu života a o věčnost, to ne. Nechávám se jako číslo ve stádu manipulovat masmedii, která neformují, ale deformují. Za rockovou hudbou je duch cynismu, narkotik, sexuální nevázanosti a satanského voodoo – nepřipouštím si ani otrávený kořen této hudby ani její ovoce.

Nechci vybočit ze stáda, a proto nechci bojovat za pravdu a morální hodnoty. Zajímám se o různé filosofie a psychologie, ale pravdivou psychologii a filosofii evangelia, potřebnou pro život, nehledám.

Co se týče 1. přikázání, četl jsem okultní knihy, které disponují k pohanství, za kterým stojí duch lži. Zajímal jsem se o jógu, sympatizoval s reinkarnací a jinými bludy. Rovněž jsem se zabýval bojovým uměním, ale o pravdivý boj se zlem v sobě neusiluji.

Hříchem proti 1. přikázání je věštění, magie, spiritizmus a různé skryté, s nimi spojené, praktiky jako je zvěrokruh, horoskopy, „služba“ věštkyně či senzibila, akupunktura i homeopatické léky,…

Jsem otrokem nikotinu, alkoholu, lidské chvály, ženě jsem radil potrat, jsem závislý na rockové, metalové hudbě, jsem otrokem televize. Kradl jsem, podváděl, svou lží jsem těžce ublížil, nebyl jsem věrný své ženě, rouhal jsem se. Boží slovo říká: „ Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.“ (1 Kor 6,9-11)

„Mzdou hříchu je smrt.“ Ježíš zemřel za tebe i za tvé hříchy. Jméno „Ježíš“ je pořečtěný tvar vlastního hebrejského jména „Jehošua“. Toto jméno je Boží a svaté a o něm platí: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Ř 10,13)

Nyní duchem pohleď na Kristův kříž, do Jeho pěti ran a 5krát potichu opakuj s vírou jméno „Jehošua!“

Jak s vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ – při druhém výdechu – „ho“, třetím – „šu“ a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu, pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, pak ještě po třetí. Při tom zůstávej v myšlence: „Pane, smiluj se!“ Nyní o tobě platí: „ Krev Ježíše očišťuje od každého hříchu.“ (Jn 1,7)

Jaké je největší přikázání? Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a vší silou a bližního, jako sebe samého. (Mk 12,30)

Otázka: Chceš milovat Boha, tedy postavit Ho na první místo ve svém životě?

Odpověď: Ano.

Otázka: Milovat bližního jako sebe znamená chtít jeho dobro časné i věčné, stejně jako pro sebe. Chceš to?

Odpověď: Ano.

Přijímáš Pána Ježíše za svého osobního Spasitele a Pána?

Odpověď: Ano.

Přijímáš Ježíšovu Matku za svou tak, jak ji přijal učedník pod křížem?

Odpověď: Ano.

Přijímáš v plnosti Ducha svatého, tak jak Ho přijali apoštolé v den Letnic?

Odpověď: Ano.

Odříkáš se všech forem okultizmu, věštění, magie a spiritismu i všech pověr?

Odpověď: Ano.

Odříkáš se sympatií k pohanství?

Odpověď: Ano.

Odříkáš se ďábla, všech jeho skutků a vší jeho pýchy?

Odpověď: Ano.

Ve křtu jsi byl ponořen do Kristovy smrti a dostalo se ti nového života Krista vzkříšeného. Přebývá v tobě celá Nejsvětější Trojice. Chceš obnovovat podstatu svého křtu, kterou je jednota s Kristem ukřižovaným a vzkříšeným?

Odpověď: Ano.

Bůh dal proroku v Babylonském zajetí vizi vzkříšení pro jeho národ. Nyní chce působit skrze tebe a poslušnost tvé víry!

2.část

Lektor (L.): Spočinula na mně ruka Hospodinova, vyvedl mě v Duchu a postavil uprostřed údolí, kde bylo mnoho kostí. Řekl mi: „ Synu člověka, tyto kosti, to je dům Izraele – duchovně mrtvý národ! Postavil mě doprostřed a provedl mě kolem nich. Kostí bylo mnoho a byly velice suché (Ez 37,1-2). I řekl mi: „ Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?“ I řekl jsem: „ Ty to víš Panovníku, Hospodine,(že Tvou silou mohou).“

3krát opakuj svaté a Boží jméno Jehošua a při dlouhém výdechu i ty vyznávej svou víru: Hospodine, Ty jsi stvořil nebe i zemi!

L.: Boží všemohoucností vstal z mrtvých i Ježíš Kristus!

3krát vyslovím jméno Boží a při dlouhém výdechu „á“ vyznávám: Ježíši, Ty jsi třetího dne vstal z mrtvých.

L.: Věřím, že Boži mocí, kterou byl stvořen vesmír, byl vzkříšen i Kristus a bude vzkříšeno i duchovně mrtvé Rusko!

3krát opakuj jméno Boží a při výdechu vyznávej: Rusko bude vzkříšeno!

L.: Vyznal jsi víru v Boží všemohoucnost. Hospodin Bůh, ti nyní praví: „ Synu člověka, prorokuj! V mé autoritě řekni těmto kostem: Suché kosti ruského národa: Slyšte Hospodinovo slovo!“ „Bůh, skrze poslušnost tvé víry, chce duchovně vzkřísit ruský národ. Uvědom si, že v tobě je přítomen Trojjediný Bůh, Otec, Syn a Duch svatý, kterého jsi ve křtu přijal.“

3krát s vírou opakuj jméno Boží Jehošua. Představ si, že jsi duchovním vysílačem, který je napojen skrze společný křest na ruský národ a jeho duše. Při dlouhém výdechu zůstávej v alarmující výzvě: „Suché kosti Ruska, slyšte Hospodinovo slovo!“

L.: Ke konci války zněl v rádiu autoritativní hlas: „Gavarit Maskva!“ Ty nyní ještě s větší autoritou pronášej: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“, což znamená: Toto praví Panovník, Hospodin Bůh.

V Boží autoritě 3krát zopakuj „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a dodej: „Já, Hospodin dám vám Ducha a vy, ruský lide, skrze pokání oživnete.“

3krát opakuj Boží jméno a zůstávej v jednotě s Bohem, který je v tobě. Při vydechnutí „ááá“ srdcem volej: „Dej ducha pokání, dej…“

L.: Hospodine Bože, Ty nyní dáváš svého Ducha a já Ho nyní zástupně za Rusko přijímám.

Opakuj 3krát svaté jméno a pří dlouhém vydechnutí vnímej, že na tebe i na ruský národ přichází jako světelný déšť Duch Boží. (3x: „Jehošua“)

L.: Začíná oživující proces. Slyším velký hluk, vidím, jak se přibližuje jedna kost k druhé. Národ si uvědomuje své zdravé, morální a duchovní kořeny, které přijal skrze křest před 1000 léty prostřednictvím svatého Vladimíra.

S vírou 3krát opakuj Boží jméno a při dlouhém vydechnutí děkuj, děkuj za ducha pokání.

L.: Prorokuj dále! 3krát v autoritě prones: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a pokračuj: „ Dám vám šlachy!“

S vírou 3krát opakuj svaté jméno a při dlouhém vydechnutí „ááá“ srdcem volej: „Dej, dej, dej…“

L.: Hospodine Bože, nyní dáváš ducha modlitby – šlachy.

3krát s vírou opakuj: Jehošuááá. Při dlouhém vydechnutí „ááá“ zástupně s vírou opakuj: „Přijímám, příjímám…“

L.: Vidím na kostech šlachy (žíly). Lidé už si začínají uvědomovat své hříchy a začínají konat pokání a modlit se. Už mnozí chápou, že na Kristově kříži byla vylita drahocenná krev na odpuštění jejich hříchů.

3krát s vírou opakuj jméno Boží a při vydechnutí „ááá“ děkuj, děkuj, že Bůh to činí.

L.: Dále prorokuj. 3krát vyslov: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a pokračuj: „ Já Hospodin dám vám svaly (maso).“

3krát opakuj jméno Boží a při dlouhém vydechnutí srdcem volej za ruský národ: „Dej, dej, dej…“

L.: „Ty, svatý Bože, nyní dáváš ruskému národu sílu – svaly.“

3krát s vírou opakuj svaté jméno a při dlouhém vydechnutí „ááá“ srdcem za sebe i za národ volej: „Přijímám, přijímám sílu – tvá přikázání.“

L.: Vidím, že národ začíná měnit svůj životní styl podle Božích přikázání.

3krát opakuj svaté jméno a při dlouhém vydechnutí „ááá“ s vděčností srdcem děkuj, děkuj…

L.: Prorokuj dále: 3krát autoritativně vyslov: „Ko amarAdonaj Jahve Elohim!“ a dodej: „Dám vám, ruský národe, ochrannou kůži svěcením dne vzkříšení v bratrských společenstvích (Sk 2,42).“

3krát pomalu přednáším svaté jméno a v dlouhém vydechnutí „ááá“ zůstávám v úpěnlivě prosbě: Dej, dej….

L.: Ty, Hospodine Bože, dáváš ochrannou kůži: Svěcení sedmého dne v živých společenstvích. Já s vírou zástupně za ruský národ přijímám.

S vírou pronáším 3krát svaté jméno a při dlouhém výdechu „ááá“ přijímám svěcení sedmého dne i bratrské společenství.

L.: Vidím, že kůže potáhla oživený organizmus. Lidé už začínají světit neděli. V celém národě začínají vznikat živá společenství jako v první církvi.

S vírou 3krát opakuj svaté jméno a při dlouhém výdechu „ááá“ z celého srdce děkuj Bohu, že On to slíbil a učinil.

L.: Vidím ale, že těmto vzkříšeným z duchovní smrti něco chybí. Ještě nemají v plnosti téhož Ducha jako Kristovi svědci (Sk 1,8), Toho, jakého měli apoštolé a mučedníci.

3krát s vírou opakuj svaté jméno a při výdechu „ááá“ volej srdcem k Hospodinu: Dej ruskému národu Letnice!

L.: I řekl mi Hospodin:“ Přijď Duchu od čtyř větrů.“ Termín „od čtyř větrů“ zde neznamená vítr, ale 4 světové strany či 4 duchovní bytosti. (Zjv 4,6-8, Zach 5,1-8)

„Prorokuj Synu člověka, prorokuj k Duchu a 3krát autoritativně vyslov: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim“, a dodej: Přijď Duchu od prvního větru.“

Uvědomuji si, že nyní přichází Boží moc od východní hranice Ruska. Při tom 3krát opakuj Boží jméno Jehošua.

L.: 3krát v autoritě vyslov „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a dodej:

„Přijď Duchu od druhého větru!“

Pří opakování svatého jména vnímám, jak od západní hranice Ruska přichází moc Ducha Božího.

L.: Znovu prorokuj k Duchu a v autoritě 3krát zopakuj: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a dodej:

„Přijď Duchu od třetího větru!“

3krát opakuj svaté jméno a při dlouhém výdechu vnímej, jak ze severní hranice přichází Boží moc.

L.: Znovu prorokuj. 3krát vyslov „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a dodej:

„Přijď Duchu od čtvrtého větru!“

Znovu 3 krát opakuj Boží jméno Jehošua a pří dlouhém vydechnutí vnímej, jak Boží moc přichází od jižní hranice.

L.: Dokonči celé proroctví, jak ti bylo rozkázáno.

Otoč se tváří k východu, ruce měj zvednuté a prones 3krát k Duchu: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a dodej: „Duchu Boží, mocně zavěj na celý ruský národ. Ať ožije!“

S vírou 3krát opakuj: „Jehošua“ a při dlouhém vydechnutí „ááá“ vnímej, jak z tvých rukou i úst vychází Boží moc, která je v tobě.

L.: Otoč se na jih a učiň totéž a 3krát zopakuj: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a dodej: „Duchu Boží, mocně zavěj na celý ruský národ. Ať ožije!“

S vírou 3krát opakuj: „Jehošua“ a při dlouhém vydechnutí ááá vnímej, jak z tvých rukou i úst vychází Boží moc, která je v tobě.

L.: Otoč se na západ a učiň totéž a: 3krát zopakuj „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a dodej: „Duchu Boží, mocně zavěj na celý ruský národ. Ať ožije!“

S vírou 3krát opakuj: „Jehošua“ a při dlouhém vydechnutí „ááá“ vnímej jak z tvých rukou i úst vychází Boží moc, která je v tobě.

L.: Otoč se na sever a učiň totéž a: 3krát zopakuj „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ a dodej: „Duchu Boží, mocně zavěj na celý ruský národ. Ať ožije!“

S vírou 3krát opakuj: „Jehošua“ a při dlouhém vydechnutí ááá vnímej, jak z tvých rukou i úst vychází Boží moc, která je v tobě.

Boží slovo nyní plně platí: „Když jsem prorokoval, jak Jsi mi rozkázal, vešel do nich Duch a oni ožili a postavili se na své nohy a byl to zástup velmi, velmi veliký.“(Ez 37,10)

Na závěr děkovná a oslavná píseň (Sanctus, Sanctus či Alelu, Alelu, Alelu, Aleluja, Pána chvalme, či jiné…)


Ve východních zemích jako je Ukrajina a Rusko se Vánoce slaví podle juliánského kalendáře o 13 dní později, tedy hlavní vánoční svátek připadá na 7. ledna.

„Christos raždajetsja!“ je vánoční pozdrav východních křesťanů.

Společnost, Ze světa, , , , , , ,

Vaše komentáře:

  1. kavkaz napsal:

    Já bych jen rád dodal, že toliko počinů rituální magie jako je ve výše uvedeném textu by mohl závidět nejeden bokor voodoo.Hlavní je zamést opět s pohany a označit je za zlo….No páni křesťané ať pravoslavní nebo ti ostatní.Pohané vám otevřeli své domy, když jste kráčeli světem.Pozvali vás hladové do svých domů , hostili vás a odměna????? Svržení jejich model a zhanobení, vraždění a díky vaší spolupráci se skutečným zlem i jejich porobení.Dále pak zabíjení za to že chtěli dále věřit tomu čemu jejich předci.Pohané vás nikdy nezabíjeli jako vy je.To z jejich dřiny a krve máte dnes nakradeno a ještě máte tu drzost do svých výkřiků k nebesům je hanět… Kde je pokora, sebereflexe,snaha o napravení???Ne nic takového není z vaší strany možné, protože vy jste z kultu ryby a jak známo její krev je studená!!!!! Jedině normální pohanství , jazyčnictví nebo jiné svobodné vyznání vůči sobě a svým předkům má cenu.Já osobně nejsem žid a nikdy nebudu, nikdy nikdo nebyl z mého rodu tak proč bych se měl klanět tomu co řekl žid a neměl bych věřit tomu co mi řekl můj otec??? Krom toho pohanští bohové nejsou tak užárlení jako ten váš co se musí neustále nechat přesvědčovat že on je ten jediný…Ruský národ je silný právě proto, že v něm je duch vlastenectví, pospolitosti a skutečných dějin a hrdinů po krevních liniích.Nezlobte se,ale berte si do vašich úst a prohlášení místo pohanů vám podobné zlo a tím jest Islám a jeho zrůdnost tolik podobná starému zákonu od něhož se ještě žádná církev nedistancovala a že tam je vražd a zabíjení a pýchy….Tam se zaměřte a tam studujte neb tam je co měnit a napravovat,ale ne osočovat ty jenž vám skrze svou krev umožnili dnes žít v přepychu a blahobytu!!!!!!!! Perun vás všechny vidí hoši a nezapomeňte že to byl právě on kdo zabil Zaltyse, nebo chcete li Změje….Tedy toho jenž byl jedním z prvních potomků zla které zastupujete!!!!!!!!!!!!Nic ve zlém jen jsem měl potřebu reagovat.

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.