Kdo zlikvidoval podnikatelského „tygra“ Poldi Kladno

Kladenská ocelárna POLDIDne 30.května 2012 zaslal Vladimír Stehlík prezidentovi Václavu Klausovi dopis tohoto znění:
Je mojí povinností seznámit Vás s pravdou o průběhu privatizace a likvidace Poldi Kladno, kam se dnes ocel dováží ze Švédska, Indie apod. a Poldi Kladno se nazývá Poldi Hütte. Z Kladna zbyla neškodná manufaktura a z nejlepší ocelárny v Evropě zbyl pouze trvalý příjem několika němců.

Z Poldi byl odcizen archiv a přísně tajné výrobní receptury. Na skladech byly zásoby hotových výrobků připravených k expedici v tehdejších cenách za více než 3 miliardy Kč, polotovary a pod., které byly vyvezeny na sklady Kruppových závodů. Pro nedostatek místa byla ocel bezkonkurenční kvality ukládána do kopřiv. Dnešní cena špičkových kladenských výrobků činí na světových trzích 8 euro za 1 kg [...]

Přikládám potvrzené objednávky pro rok 1997 v rozsahu 600 tisíc tun oceli ročně, což by postupným zvyšováním kvality v dnešní době činilo 115 mld. Kč. Prokazatelně by tak získal stát na daních cca 30 miliard ročně. Dále měla Poldi k dispozici neodvolatelné akreditivy ve výši 800 mil. Kč vystavené pro Komerční banku, a.s. v Praze. Zaměstnankyně KB pí. Kaplanová z KB akreditivy odnesla a předala je rakouskému bankéři Baraku Alonovi, který následně okradl KB o 7 mld. Kč.

A nyní mi dovolte popsat, alespoň částečně následující fakta:

 1. Poldi Ocel byla k 31.12.1995 kompletně zaplacena.
 2. KB a.s. bez ohledu na splacené úvěry podala návrh na prohlášení konkurzu na obě společnosti. Zdůvodnění přikládám.
 3. Po vyhlášení konkurzů došlo k plošné likvidaci obou společností a v následné řetězové reakci k poškození většiny strojírenských závodů v ČR.
 4. Ani po 15 letech nebyl ukončen konkurz na Bohemia Art, spol. s r.o., přičemž správkyně konkurzní podstaty JUDr. Jarmila Veselá rozprodala majetek Bohemia Art v hodnotě více než 4 miliardy korun za cca 115 miliónů Kč. Majetek byl prodáván bez vyhlášení veřejných soutěží, absolutně pod cenou, a to vždy pouze s předběžným cenově nekorektním souhlasem obchodního soudu, mimo dražbu. Prodej společnosti se podobal některým jim podobným medializovaným konkurzním kauzám. Např. doslova zmizel Husákův autopark, který byl prodán za 1 mil. Korun nějakému řezníkovi. Dnes se 15 vozidel prodává s 10-ti násobným ziskem. Zmizel i letoun zn. L 410.
 5. Do dnešního dne nebyly mnoha zaměstnancům doplaceny mzdy a na Kladně nebylo nikomu vyplaceno odstupné ve výši 4 násobku mzdy.
 6. O zaměstnání přišlo tehdy zbytečně nejméně 6 000 osob a došlo k dlouhodobému poškození mnoha kladenských rodin, a to i na příbramsku, zaměstnanců Bohemia Art. Z 8 prosperujících a nezadlužených výrobních závodů Bohemia Art zbyly pouze 2 podniky. Jeden vlastní firma RAVAK a druhý je akciová společnost Zbrojovka Březnice.
 7. Na Clintonově summitu v USA jsem za přítomnosti velvyslance USA v ČR, podnikatele Bati a starosty města Cleveland, podepsal smlouvu o dodávkách 90% výroby ocelí z produkce Kladna do Pittsburghu. Na zkoušku bylo dodáno 15 tisíc tun ocelí a po požadované změně profilace pro USA bylo zřejmé, že Poldi bude dodávat ocel trvale do zámoří a pro český průmysl vyrobí 50 tisíc tun ocelí ročně.
 8. Sklad ocelí v Los Angeles byl po pádu Kladna vykraden a do Kladna nepřišla žádná úhrada.
 9. K převádění finančních prostředků z Poldi Kladno do Bohemia Art, spol. s r.o. ve skutečnosti nikdy nedocházelo. Byla to informace, kterou Vám zřejmě přednesl Ing. Vladimír Dlouhý před Vaším vystoupením v televizním pořadu Kotel. Podle nařízení ČNB byla založena ekonomicky spjatá skupina Bohemia Art a Poldi Ocel a uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci a kooperaci ve výrobě. Německé noviny psali, že Bohemia Art je český podnikatelský zázrak – lze doložit. KB, a.s. měla podmínku založit jeden společný účet a také měla trvalý bankovní dohled ve všech námi řízených podnicích. Provozní úvěry z KB dosahovali 26% úrok. I přes tuto lichvu měla celá skupina dostatečnou sílu s placením všech závazků. Vládou schválený projekt privatizace SONP Kladno byl podmíněn tím, že finanční prostředky z majetku SONP Kladno budou použity ve prospěch matky tj. Poldi Kladno. Toto se však nikdy nestalo. V příloze Vám zasílám nahrávku telefonních hovorů státního Holdingu, kterou nechal zhotovit můj předchůdce Ing. František Vágner. Z této nahrávky je patrné, jakým způsobem k privatizaci SONP Kladno docházelo, kdy zřejmě byly ukradeny stovky miliónů korun.
 10. V roce 1995 se dostala Poldi do zisku a byla založena akciová společnost Poldi Steel a vytištěny akcie v hodnotě 20 nld. Kč, jejichž držiteli měli být z 11% zaměstnanci. Do výše 48% mohli být akci obchodovatelné a 51% akcií mělo být trvale v držení silné akciové společnosti Poldi Steel.
 11. V době mého vazebního uvěznění v Ruzyni jsem odeslal akcie do úschovy tehdejšímu ministrovi vnitra Janu Rumlovi, ale do dnešního dne není známo, jak s nii bylo naloženo.
 12. Úsměvná manifestace všech zaměstnanců společnosti Poldi Steel na Václavském náměstí v roce 1996 byla odezvou na stálé prohlašování Ing. Vladimíra Dlouhého o připravovaném ozdravném programu vlády pro Kladno, který však neexistoval a dále účastnit se Vašeho vlastního projevu u sochy s.Václava tentýž den. Byli jsme připraveni nekompromisně vystoupit proti tzv. Sarajevskému atentátu a jednoznačně podpořit Vás a vládu ČR. Policie nám však v průvodu k soše sv.Václava zabránila. V každém případě se jednalo o nedostatek informací o záměrech kladenského managementu s cílem uvolnit sevření společnosti Poldi Steel proklamované Ing. Vladimírem Dlouhým a naprosto bezdůvodné úmysly Ing. Lubomíra Soudka s o spojení Škody Plzeň a Poldi Kladno. Po Vašem ultimatu, abych se do půlnoci spojil s Ing. Lubomírem Soudkem, aby došlo k založení podniku 50 na 50%, jsem neprodleně potvrdil Ing. Soudkovi písemně možnost tohoto spojení. Ke spojení však nedošlo, neboť můj syn Marko do návrhu uvedl, že budu mít právo veta proto, aby nemohlo docházet k bezdůvodné likvidaci technického vybavení Kladna. Při následném jednání u Ing. Vladimíra Dlouhého jsem opět potvrdil možnost spojení s úmyslem odejít zpět do Bohemia Art a předat řízení Kladna akciové společnosti. Ing. Soudek však neuvedl, že Škoda Plzeň má 12 mld. Kč dluhů, ale bylo zřejmé, že pro svůj ambiciózní plán v RDP Group – výrobu nového tanku, by bez Poldi nemohl svůj záměr realizovat. Ing. Soudek v tom zřejmě viděl možnost podpory Škody Plzeň. Ke spojení nedošlo, ale nikoliv z naší viny.
 13. Při vládním sporu o realizaci plynovodu z Ingolstadtu zaměřil Ing. Vladimír Dlouhý veškerý mediální zájem na Poldi Kladno. Do poloviny roku 1996 vyšlo 6 300 novinových článků, vesměs negativních.
 14. Za 106 dnů vazby jsem obdržel 1 004 dopisů z celé republiky, ale z Kladna pouze 4. Jeden obsahoval steroidy na cvičení, které však obsahovali strychnin. Během velmi krátké doby poté jsem byl propuštěn.
 15. Po našem propuštění z vazby byla ustavena Parlamentní vyšetřovací komise. Tato komise, které předsedal soudruh Ing. Exner, místopředseda KSČM, zjistila úplně všechno, avšak ve skutečnosti vůbec nic. Bylo sepsáno 600 stran protokolů, ale výsledná zpráva Parlamentem nikdy neprošla.
 16. Po vyhlášení konkurzů nastalo hotové peklo pro zaměstnance i mou rodinu.Manželka Danica prodělala 2x infarkt, syn Marko onemocněl roztroušenou sklerózou a cukrovkou. Syn Vladimír onemocněl lupénkou. O sobě raději nepíši, ale kauza mně byla přerušena ze zdravotních důvodů. Můj bratr Jan zemřel na infarkt v 53 letech s podnikový řidič spáchal sebevraždu – skočil pod vlak. Zároveň došlo k mnoha předčasným úmrtím, neboť celá kauza Poldi Kladno byla pro všechny zaměstnance náročná a v mnoha případech vyčerpávající. Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, tehdy právní zástupce věřitelů, nás prakticky připravil o náš rodinný dům v Praze 4 – Hodkovičkách. V příloze předkládám řadu trestních oznámení, zvláště na správkyni konkurzní podstaty Bohemia Art, spol. s r.o. JUDr. Jarmilu Veselou.
 17. V Praze 8 – Trója, ul. Nad Trójou 2A jsem stavěl 15 let rod.dům, následně jej prodal Hutnictví železa. Později mně hutě prodaly dům zpět a v rámci nájemní smlouvy jej obývá syn Radek, kterého jste osobně poznal, když Vám jako autor hlavní ceny pro šachového velmistra Anana na Žofíně tuto předával. Radkovi jste řekl, že kauza Poldi už je pryč, ale bohužel se tak nestalo dodnes a nyní probíhá další soud. JUDr. Veselá zařadila uvedený dům do konkurzní podstaty a odcizila dokumenty o jeho splacení mojí rodinou společnosti Bohemia Art spol. s r.o. JUDr. Veselá, bývalá příslušnice tajných služeb, se snaží vystěhovat rodinu mého syna a podává žaloby již 15 let a v podstatě chce majetek v Tróji získat, jak sama řekla, pro sebe. Prosím, pokud pojedete do Kobylis, prohlédněte si majetek v ceně nejméně 8 mil.Kč, o který má moje rodina přijít.

V říjnu loňského roku jsem podal trestní oznámení na 22 osob zúčastněných na privatizaci a likvidaci kladenského hutnictví a společnosti Bohemia Art, spol. s r.o. Toto podání bylo vedeno u Krajského státního zastupitelství pod sp.zn. KZN 2229/2011, nyní na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, pracoviště Kladno, čj.KRPS-143832-2/TČ-2012-010081-ODKL.

Dne 14.10.2011 jsem podal na Ministerstvu spravedlnosti ČR výzvu k náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem. Majetek společnosti Bohemia Art, spol. s r.o. byl v rámci konkurzního řízení prodáván za zlomkovou cenu skutečné hodnoty. Ministerstvo spravedlnosti ČR mně dopisem ze dne 26.1.2012 sdělilo, že o této náhradě rozhodne do konce dubna 2012, přičemž do dnešního dne jsem nedostal žádnou odpověď.

Vážený pane presidente, žádám Vás o prověření přiložených dokladů a prosím, abyste vydal pokyny k ukončení celé kauzy a dovolte, abych Vám navrhl následující řešení:

 1. Z náhrady škody ve výši 1.406.720.157 Kč ( jedná se 69% podíl mé osoby na společnosti Bohemia Art, nikoliv mojí rodiny ) bych rád vyplatil všem bývalým zaměstnancům přibližně 400 miliónů Kč za odstupné ve výši 4 násobného platu a navrhl současnému vlastníkovi Poldi Hütte odkoupení společnosti.
 2. Finanční prostředky by měla nabídnout akciová společnost Poldi Steel – průmyslová zóna, aniž bych byl já osobně v následném procesu účasten.
 3. V případě, že nebude možné učinit tyto kroky, navrhuji vytvořit nové pracovní příležitosti na okrese Příbram s cílem zachovat výrobu 5 značek Poldi, které dosud nevyrobí žádná ocelářská společnost v Evropě, a to sice zvláště oceli pro nukleární program.

Dovoluji si prohlásit, že privatizace Poldi Ocel byla výjimečně úspěšná a díky plnění Vašich tezí a direktiv, abychom diverzifikovali do celého světa, se Poldovka stala podnikatelským „tygrem“. Do Německa jsme vyvezli v roce 1996 5 000 kamionů ocelí a ohrozili výrobu Kruppových závodů. Následně jsme s pomocí Ing. Františka Langera, zástupce Kruppa ČR ( ex.velvyslance ČR v NDR a ředitele Omnipolu ) uzavřeli dohodu o vzájemné informovanosti ve výrobě tak, aby nedocházelo v rámci působnosti Poldi Kladno ke zbytečným obchodním střetům na evropských trzích. V BRD jsem díky osobním zárukám Františka kardinála Tomáška úspěšně podnikal a získal za minulého režimu pracovní povolení osobně od německého kancléře Helmuta Kohla. Po sametové revoluci dodávala Bohemia Art do BRD architektonické celky s výsledkem více než 12 miliónů DM hrubého zisku. Následně byla postavena škola pro učně v Rožmitále pod Třemšínem a bylo vyučeno 106 chlapců v oboru umělecký truhlář, truhlář restaurátor, kovář a zámečník. Dnes je díky bankrotu podnik zlikvidován.

Poldi Ocel zaměstnávala 8 renomovaných a známých právníků, kteří byli v neustálém styku s managementem a kontrolovali celkový průběh privatizace. Tyto osoby budou navrženy k podání svědeckých výpovědí k probíhajícímu soudu za Poldi Ocel.

Pane prezidente, byla to Vaše slova v přednáškách na univerzitě v Praze a ve světě o svobodném podnikání, o svobodě našeho národa a já si po svých životních zkušenostech stále více uvědomuji svoji povinnost učinit vše k nápravě chyb, které mají na svědomí Ing. Vladimír Dlouhý a Ing. Roman Češka – vykradač aut, který byl ministrem bez portfeje a samozřejmě také mých chyb a chyb Ing. Lubomíra Soudka, ex.generálního ředitele Škody Plzeň.

Při Vašem mítingu ODS v Kladně před Kokosem jste řekl, že Kladno vstřebá Praha. Zajisté by bylo možné, kdyby fungovala rychlodráha Praha – Kladno. Do projektu jsem vložil 2 mil. Kč, ale doposud nic podobného neexistuje. Kladenský starosta Ing. Jiránek má v úmyslu postavit na území Poldi bytové jednotky. Tento nesmysl nelze realizovat, neboť půda je silně kontaminovaná těžkými kovy.

Ing. Miloš Zeman po svých výrocích: „vyžeňte Stehlíky z Poldovky!“ doslova rozpustil silnou základnu ČSSD na Příbramsku. Nechci Vás obtěžovat detaily, ale dnes je již průkazné, že mladá demokracie může mít silnou podporu zvláště na Kladensku a Příbramsku za předpokladu, že budeme mít opět ( tentokráte tichou cestou ) možnost působit v průmyslu. Navrhuji proto, aby se po dohodě se současnými nájemci Poldi Ocel obnovila činnost 25 obchodních zastoupení Poldi Steel, která jsem založil po celém světě.

Nutné investice do Kladna zajistím osobně ze zahraničních zdrojů.

Bohužel již potřetí probíhá soudní proces se dvěma nevinnými diletanty Markem Stehlíkem a Lubošem Pejpou, kteří jsou souzeni zřejmě proto, aby se za každou cenu našel viník za zničenou Poldovku a Bohemia Art.

Hlavním viníkem není nikdo jiný, než člen NERVu Ing. Vladimír Dlouhý, který dnes radí vládě ČR jak má napravit jeho vlastní chyby.

Na závěr Vás prosím, pane prezidente, abyste určil osobu, se kterou mohu jednat a sám se přesvědčíte, že mám pravdu. Zároveň jsem připraven k jednání s ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem o mimosoudním vyrovnání, kterému jsem podal výzvu k náhradě škody v říjnu roku 2011. Je nesporné, že projekt Poldi Steel předběhl dobu, ale bohužel to je také vaše vlastní dítě, které zbytečně odchází ze světové podnikatelské sféry.

Vážený pana prezidente, potřebujeme práci, definitivně ukončit trapnou kauzu a postupně vracet český průmysl do českých rukou.

Jste přeci otcem naší privatizace!

Věřím že opět rozhodnete správně a jsem v úctě

Doc. Akad. Arch. Vladimír Stehlík

Samozřejmě se Vladimír Stehlík odpovědi od Václava Klause nedočkal. Nezbude mu nic jiného něž rozjet soud a věřit, že jednoho dne lidu dojde trpělivost s vlastizrádci, kteří dostali za posledních 23 let republiku na kolena.

Nyní pan Stehlík napíše otevřený dopis současnému prezidentovi ČR. Po měsíční lhůtě na odpověď dostaneme i tento dopis ke zveřejnění.

(Pozn: Český Rozhled)
Ať už zavinil zánik kladenské ocelárny POLDI ten či onen, nelze popřít fakt, že na tomto zániku někdo hodně vydělal!

TOULKY MINULOSTÍ – HISTORIE STROJÍREN POLDI.pdf

Zdroj: exilovenoviny.cz

Z domova, , , , , ,

Vaše komentáře:

 1. Jan Zahradnik napsal:

  Byl jsem dlouholetým zaměstnancem Poldi,ale po zastavení výroby na Dříni a její převedení do zastaralé Válcovny 1,kterou v roce 1941-2 postavil Hitler,jsem nerad odešel,protože jsem musel finančně zajistit rodinu.Celý proces zastavení a záměrné zlikvidování POLDI naší vládou,což viděl každý zam.jsem sledoval a velmi mi to mrzí.Skončila éra velmi kvalitní oceli POLDI.Je to škoda.Zahradník.

 2. Josef Kadleček napsal:

  Vždycky se mi zdálo, že likvidace Poldovky je nějaký šméčko, něco mi v tom nesedělo, i když se ČT snažila seč mohla!… A vše nasvědčuje tomu, že to šméčko bylo/je. A má v tom svý smradlavý, smrtelným slizem potažený prsty jak pazmezek Klaus, tak i stejně všivý prsty křivák/svazák Dlouhý. Kde jsou dnes, oproti p. Stehlíkovi… Těm dvěma šmejdům se pomníky stavět patrně nikdy nebudou, narozdíl od p. Stehlíka, byť mu nedali šanci toho moc předvést. Akorát, že to myslel (což další, z nekonečné série parazitů – Standa Gross – na dřeň kosti zdiskreditoval) – upřímně.

 3. Kateřina Hamouzová napsal:

  Vystudovala jsem SPŠ Hutní a od svým 18-ti let pracovala v Poldi Kladno. Zaměstnána zde byla celá moje rodina a proto mě velice mrzí co se s naší Poldinkou stalo. V letech 2005-2011 se zdálo, že se konečně vrací dobré časy, ale bohužel s prodejem do rukou zřejmě ukrajinských nebo ruských majitelů sláva Poldi definitivně skončila. Ted je z tohoto podniku jen smutná troska, kterou drancují nekalé živli. Vedení stále tvrdí, že sežene investici, ale to už je asi pozdě. Poslední kdo si ještě něco odnesl byl majitel OMS s Německu, který vyvezl vše co se dalo a Poldi už asi skutečně nic nepomůže. Přáním mnoha bývalých zaměstnanců a kladeňáků by bylo zase vidět tento podnik vzkvétat, to kouzlo, které zde je se nedá popsat a proto to hodně bolí co vláda dopustila.

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.